Our Vision

Vidya, Sadvidya, Brahmvidya

Read More

Our Mission

" Pravatniya Sdvidya Bhuvi Yatskrut Mahat "

Read More

Gurukul Brochure

G - Brochure

Visit us

SHREE SWAMINARAYAN GURUKUL GYANBAG
INTERNATIONAL SCHOOL – JUNAGADH
E-mail : ssggis@gmail.com
Ph. No : 0285-2661519,
Mob. No. : 90999 72201
Principal :
E-mail : ssggis5@gmail.com
Mob. No. : 90999 72210