Our Vision

Vidya, Sadvidya, Brahmvidya

Our Mission

" Pravatniya Sdvidya Bhuvi Yatskrut Mahat "

Gurukul Brochure

E-Brochure

Visit us :

SHREE SWAMINARAYAN GURUKUL GYANBAG
INTERNATIONAL SCHOOL – JUNAGADH
E-mail : ssggis@gmail.com
Ph. No : 0285-2661519,
Mob. No. : 90999 72201